Officier-departementshoofd Preventie (A4)

DBDMH/SIAMU / Brussel / Bruxelles

Postuler jusqu'au: 21 Mai 2020

DBDMH/SIAMU

De DBDMH is de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Le SIAMU est le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

Oproep tot kandidaatstelling (m/v/x). - Vacante betrekking van Officier-departementshoofd Preventie (A4) bij de DBDMH in de twee taalrollen.

Description

Als gevolg van de recente gebeurtenissen in het kader van de Covid-19-crisis was de regering gedwongen de administratieve termijnen op te schorten. Dit betekent met name dat de aanvankelijk vastgestelde termijn voor de indiening van de kandidaturen is verlengd tot 21 mei.

Voor zijn operationeel personeel is de DBDMH onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019 tot wijziging het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH.

Met toepassing van boek IV van voornoemd besluit verklaart de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de hierna beschreven betrekking vacant en gaat ze over tot de publieke oproep tot kandidaatstelling voor deze betrekking. De in te vullen betrekking is de volgende:

- Officier-departementshoofd Preventie A4 bij DBDMH

Overeenkomstig artikel 389 van voornoemd besluit zal de mandaathouder worden aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De duur van het mandaat is vastgesteld op 5 jaar. De mandaathouder zal worden geëvalueerd tijdens de uitoefening en na afloop van zijn/haar mandaat.

De DBDMH is een is een instelling van openbaar nut van categorie A. Deze instelling is belast met de brandbestrijding en de eerste hulpverlening aan zieke of gewonde personen en hun vervoer naar ziekenhuizen, evenals met de opdrachten die toegewezen zijn aan brandweerdiensten met betrekking tot de civiele veiligheid en de afgifte van adviezen inzake brandpreventie.

De betrekking is geopend in de twee taalrollen.

De kandidaten voor een operationele mandaatbetrekking bij de DBDMH moeten voldoen aan de voorwaarden van artikel 14 § 2, met uitzondering van de voorwaarden bedoeld onder punt 6° en 7° van artikel 14 § 2 alsook aan de volgende voorwaarden:

- minstens negen jaar anciënniteit in het hoger kader bij de DBDMH of in een hulpverleningszone van het land van ministens categorie 3;

- houder zijn van het brevet OFF3.

Ieder kandidatuurdossier bevat :

- een uiteenzetting van de titels en ervaring die de kandidaat voorlegt om voor de betrekking te kandideren. De uiteenzetting gebeurt aan de hand van het standaard curriculum vitae;

De kandidaten van wie de kandidatuur door de selectiecommissie ontvankelijk verklaard werd, worden uitgenodigd voor een gesprek. Dit omvat onder meer een assessmentproef, zoals bepaald door artikel 387 van voornoemd besluit.

De assessmentproef bestaat uit een geheel van simulatieoefeningen die bedoeld zijn om na te gaan of iemand beschikt over de vereiste vaardigheden en capaciteiten voor een specifieke betrekking.

Na afloop van het gesprek brengt de selectiecommissie voor elke kandidaat/kandidate een gemotiveerd advies uit rekening houdend met:

- de overeenstemming van het profiel van de kandidaat/kandidate met de functiebeschrijving, getoetst na voornoemd gesprek;

- de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate laat gelden;

- het resultaat van het gesprek.

Na afloop van de selectie en na analyse van hun kandidatuur, worden de kandidaten bij gemotiveerde beslissing ingeschreven in hetzij groep A "geschikt", hetzij groep B "niet geschikt". In groep A worden de kandidaten gerangschikt.

Overeenkomstig artikel 389 van voornoemd besluit duidt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de mandaathouder aan onder de kandidaten van groep A.

De kandidatuur dient, op straffe van nietigheid, toegestuurd te worden aan de Voorzitter van de Directieraad van de DBDMH, de heer Tanguy du Bus de Warnaffe, (Helihavenlaan 11-15, 1000 Brussel), per aangetekend schrijven. De envelop met uw kandidatuur moet in een tweede envelop zitten (elke envelop moet het opschrift "kandidatuur Officier-departementshoofd Preventie A4 DBDMH" - "vertrouwelijk: niet openen" vermelden). De kandidaten moeten hun kandidatuur ook via e-mail versturen naar het volgende adres: dvanmerris@talent.brussels binnen de voornoemde termijn.

De functiebeschrijving, de te bereiken doelstellingen, het gestandaardiseerde curriculum vitae en inlichtingen betreffende de procedure kunnen worden verkregen bij het secretariaat van de mandaten van talent.brussels - 02.435.15.12 - dvanmerris@talent.brussels .